За ТРС АД

ТРС ЕАД (Телевизионни и радиосервизи) е еднолично акционерно дружество, което работи в областта на инвестициите и управлението на недвижими имоти. В момента дружеството е собственик  и управлява 35 имота, обособени в над 60 по-малки обекта в 20 града в България.

Създаване и развитие

“Телевизионни и радиосервизи”ЕАД - София е дружество с богата предистория. Създадено с разпореждане на Комитета за стопанска координация при МС през 1970 г. тогава държавно предприятие, през годините претърпява редица промени, които запазват първоначалната му структура.

С решение от 30.09.1991 г. на Софийски градски съд, постановено по ф.д. № 18776/91 г, в Регистъра за търговски дружества, под № 3, том 1, стр.10 е вписано еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование “Телевизионни и радиосервизи” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С.Раковски № 82, с предмет на дейност: търговия с резервни части и технологично оборудване за ремонт на TV апаратура, подготовка на кадри и информационно технологично обслужване на TV сервизи, представителство и посредничество в страната на чужди фирми, проектиране и производство на антени и с управление от Съвет на директорите.

Със Заповед на Министъра на търговията и туризма като Принципал на “Телевизионни и радиосервизи” ЕАД, гр. София се допълва предметът на дейност на дружеството както следва: отдаване под наем на сервизни и магазинни помещения, складове, офиси и ателиета.

Актуален правен статут

С Решение №2417-П/18.09.2003 г. и решение по протокол №66/27.10.2003 г. на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, като купувач на 95% от капитала на “Телевизионни и радиосервизи” ЕАД - София е определено ”Булнат холдинг” ООД, гр. Пловдив. С временно удостоверение №1/1 декември 2003 г. е извършено прехвърляне на акциите, представляващи 95% от капитала на Дружеството на името на купувача - ”Булнат холдинг” ООД, гр. Пловдив.

Възникналото обстоятелство е вписано в търговски регистър с Решение от 26.02.2004 г. на СГС по ф.д. №18776/1991 г.<

С протокол от 12.02.04 г. на Общото събрание на акционерите на Акционерно дружество “Телевизионни и радиосервизи” АД е приет нов Устав на дружеството, избран нов Съвет на директорите и назначен прокурист, който управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителния директор.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.София, община “Средец”, ул.”Христо Белчев”8 и с предмет на дейност: отдаване под наем на сервизни и магазинни помещения, складове, офиси и ателиета , търговия с резервни части и технологично оборудване за ремонт на TV апаратура, подготовка на кадри и информационно технологично обслужване на TV сервизи, представителство и посредничество в страната на чужди фирми, проектиране и производство на антени. Сервизно-производствена дейност в областта на електрониката, разработка, проектиране, аудио- и видеосистеми, модули, контролери и други, стоки и изделия за бита – битова техника, антени, антенни усилватели и други, рибовъдство, външно и вътрешно търговска дейност с риба и рибни продукти, туризъм, хотелиерство и катеринг, представителство на фирми в страната и чужбина, посредничество и комисионерска дейност, транспортни услуги, и други дейности – незабранени от закона.

С решение №19 на СГС е вписана настъпилата промяна с изкупуването на останалите 5% от капитала на дружеството и продължава дейността си като Еднолично акционерно дружество.

Персонал

В дружеството работят 15 души по трудови договори